top of page
השיטה (6).png
כינור לב | לב חדש
מקורות יהודיים. 
חיבור בין נגינה לרפואה מופיע במקורות היהודיים, החיבור המסוים של תהליך הריפוי והתאמתו למקצב פעימות הלב נרמז בסיפור התנכ"י אודות דוד ושאול: "...ולקח דוד את הכינור ונגן בידו ורווח לשאול וטוב לו.." (שמואל א טז, כ"ג).

ד"ר ליפו חיבר בין הידע והניסיון הרב שצבר כרופא, להשראה ששאב ממקורות יהודיים עתיקים וחיפש להביא לחיבור בין השניים. כך יצאה לדרך שיטת "כינור לב".

בספר הזוהר מובא  כי דוד המלך ידע לפרוט  על כינורו עשרה מיני ניגונים המקבילים לעשרה מיני דופק שבגוף ועשרה מיני דופק שבנפש.


גם רבי נחמן מברסלב עוד בשלהי המאה ה-18, עמד על סוד הריפוי שבעשרה מיני ניגונים שמקבילים לדופק האדם ומובאים במקומות שונים בכתביו.

"כי כל מיני חולאת כלולים ביוד מיני דפקין
וכן כל מיני נגונים כלולים ביוד מיני נגינה
וכפי קלקול השמחה והנגון, כן בא חולאת כנ"ל."
לקוטי מוהר"ן תנינא כא

"כי יש עשרה מיני נגינה , שהם בחינת שמחה...
ואלו יוד מיני נגינה באין בתוך עשרה מיני דפקין והם מחיין אותן..."
ליקוטי הלכות - חלק אורח חיים - הלכות קריאת שמע - הלכה ב

 

עם התפתחות המדע והטכנולוגיה, המילים העלומות קיבלו משמעות עובדתית עם הפיתוח המתקדם של "כינור לב" .

"לב חדש"

 

ספרו רב המכר של ד"ר ליפו

בהוצאת ידיעות ספרים

לאתר הספר

 

bottom of page